Rachunkowość

Rzetelnie prowadzone księgi to nasz cel i nasza misja.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja rachunkowa to przede wszystkim wiarygodna informacja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem.
Poprawność ksiąg rachunkowych ma swój początek w dokumentach źródłowych, dlatego obieg dokumentacji w firmie i ich akceptacja ma ogromne znaczenie.
Rachunkowość to dziedzina niezwykle ważna w biznesie ale tylko wtedy gdy jest prowadzona poprawnie i wiernie odzwierciedla rzeczywistość, pozwalając osobom zarządzającym otrzymywać informację zwrotną na temat rzeczywistego stanu aktywów i zobowiązań.
Sytuacja finansowa firmy jest oceniana przez pryzmat prezentowanych liczb.
Banki, firmy leasingowe, instytucje przyznające dofinansowania z Unii Europejskiej czy też inne jednostki oceniające, bazują na danych otrzymanych, dlatego tak ważne jest rzetelne przygotowanie Sprawozdania finansowego.
Zarówno plan kont jak i pozostałe elementy polityki rachunkowości muszą być skrojone na miarę potrzeb przedsiębiorstwa , uwzględniając rodzaj działalności oraz jej wielkość.

consallex
Ponad 20-lat współpracy z biznesem

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszej kancelarii obejmuje :

  1. opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

       dostosowanego do rzeczywistych potrzeb jednostki,

  1. zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych wymaganych przepisami prawa ewidencji,
  2. rozliczenia procesów produkcyjnych
  3. sporządzanie:
  • deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,VAT UE, JPK i inne,
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego(GUS) oraz Narodowego Banku Polskiego(NBP),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych wg. ustawy o rachunkowości i MSSR , Przygotowanie analizy  finansowej przedsiębiorstwa

Bilans,

Rachunek Zysków i Strat,

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,

Rachunek Przepływów Pieniężnych,

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego oraz Informacja Dodatkowa

Podatek odroczony- kalkulacja i księgowanie

Close Menu